جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی بهرام بهرام (نوزده سال بود)

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی بهرام بهرام (نوزده سال بود) : 

توجه : این بخش از شاهنامه دارای نقطه جغرافیایی پر اهمیتی نیست.

قبلی «
بعدی »