جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی اورمزد

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی اورمزد : 

توجه : این بخش از شاهنامه دارای نقطه جغرافیایی پر اهمیتی نیست.

قبلی «
بعدی »