جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی اردشیر نکوکار

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی اردشیر نکوکار : 

توجه : این بخش از شاهنامه دارای نقطه جغرافیایی پر اهمیتی نیست.

قبلی «
بعدی »