جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی آزرم دخت

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی آزرم دخت : 

توجه : این بخش از شاهنامه دارای نقطه جغرافیایی پر اهمیتی نیست.

قبلی «
بعدی »