جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش داستان اکوان دیو

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش داستان اکوان دیو : 

توجه : این بخش از شاهنامه دارای نقطه جغرافیایی پر اهمیتی نیست.

قبلی «
بعدی »