جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی بخش کیومرث

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش کیومرث : 

توجه : این بخش از شاهنامه دارای نقطه جغرافیایی پر اهمیتی نیست.

قبلی «
بعدی »