نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جرد

نام فعلی مکان جغرافیایی :  ندارد

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

جرد بنا بر ضبط خالقی جایی کنار دریای پارس در حدود فم الاسد و شاید هم دهانۀ اروندرود بوده است

قبلی «
بعدی »