جایگاه شاهنامه نزد مردم در دهه شصت خورشیدی

عنوان: جایگاه شاهنامه نزد مردم در دهه شصت خورشیدی

نویسندگان: نغمه دادور / محمد جعفر یاحقی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان : دانشجوی دکتری زیان و ادبیات فارسی / عضو هیئت علمی دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، و رئیس قطب علمی فردوسی شناسی

تاریخ نگارش : پاییز ۱۳۹۶ هجری شمسی

منبع : دوماهنامۀ فرهنگ و ادب عامه، سال پنجم، شمارۀ ۱۷، آذر و دی ۱۳۹۶

چکیده مقاله :

جایگاه شاهنامه در میان مردم و در سده اخیر تغیّر بسیاری داشته است. این متن ادبی در دوره سلطنت پهلوی اول به عنوان پشتیبانی برای سیاست ناسیونالیسم باستانگرا به کار گرفته شد و از برخی ابیات میهن دوستانه آن در جهت ترویج حس وطن‌پرستی در میان مردم استفاده شد. در دوره پهلوی دوم نیز این متن مورد استفاده تبلیغاتی و نمایشی در جریان جشن های هنر و دوهزار و پانصد ساله و دیگر جشن ها و کارناوالها قرار گرفت. همین امر موجب شد گروهی از مردم که شناخت کاملی از مضامین شاهنامه نداشتند و این متن را به عنوان مروّج سنت های پادشاهی می شناختند در برابر آن موضع گرفته و شاهنامه را نیز چون نظام شاهنشاهی و دیگر ادوات آن مطرود تلقی کنند. از سوی دیگر جایگزینی اندیشه های اسلام وطنی به جای ایران وطنی، موضع گیری برخی در برابر اندیشه های ملی گرایانه و نیز مهاجرت برخی شاهنامه پژوهان طراز اول در دهه شصت خورشیدی به برداشت های ناصواب طبقه عوام درباب شاهنامه دامن زد که در این جستار به شرح آن خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی : جایگاه شاهنامه,مردم,انقلاب اسلامی ابران,ملی‌گرایی, اسلام وطنی

دریافت مقاله:جایگاه شاهنامه نزد مردم در دهه شصت خورشیدی

قبلی «
بعدی »