توصیف در داستان رستم و سهراب

عنوان: توصیف در داستان رستم و سهراب

نویسندگان: قدسیه رضوانیان / احمد احمدی شیخلر

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان : دانشیار گروه زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران / دانشجوی دکتری زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران

تاریخ نگارش : بهار ۱۳۹۶ هجری شمسی

منبع : فصلنامۀ علمی- پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی» شماره چهل و چهارم، بهار۱۳۹۶ صفحه ۱-۳۱

چکیده مقاله :

توصیف، بخشِ عمده ای از متونِ ادبیات را تشکیل می دهد، اما با توجه به اهمیتِ موضوع، چندان که باید – به خصوص در ادبیات فارسی- موردِ توجه قرار نگرفته است. مقاله حاضر سعی می کند، ضمنِ نقدِ تعاریف و نظریاتِ پیشین و با روشی متمایل به شیوه ساختارشناسان، طبقه بندیِ تازه ای از انواع توصیف ارائه دهد که از طریق تحلیلِ توصیف شناختیِ داستانِ رستم و سهراب به دست آمده است. بر این اساس، توصیف گزاره ای زبانی و هستیک (و نه ایستا یا ثابت) است که به بازنماییِ ویژگی می پردازد و دارای سه عنصر اساسی است: موضوع (موصوف)، کلامِ توصیف‌گر و ویژگی. این پژوهش در صدد اثبات این نکته است که توصیف، نقشی اساسی و تعیین کننده در هر متنِ ادبی به عهده دارد؛ زیرا بسترِ روایت و اساسِ شعر، توصیف است. از این رو انواع مختلف توصیف، در یک متن روایی توصیفی، یعنی داستان رستم و سهراب، از نظر شکلی و محتوایی بررسی می‌شود و سعی دارد بر اساس این مصداق، به نوعی نظریه توصیف در ادبیات فارسی ره ببرد.

کلمات کلیدی : توصیف,مردم,توصیف شناسی,داستان رستم و سهراب

دریافت مقاله:توصیف در داستان رستم و سهراب

قبلی «
بعدی »