تفسیری دیگر از بیت های بحث برانگیز شاهنامه درباره وارونه خوئی ضحاک

عنوان: تفسیری دیگر از بیت های بحث برانگیز شاهنامه درباره وارونه خوئی ضحاک

نویسنده: ابوالفضل خطیبی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: محقق و دانش‌پژوه حوزه شاهنامه

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰

منبع: نامه فرهنگستان، سال دوزادهم، شمارۀ یک، بهار ۱۳۹۰

چکیده مقاله:

جناب خطیبی به بررسی یکی از بیت های بحث برانگیز در داستان ضحاک پرداخته است

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, وارونه خوی, واژونه خوی, ضحاک

دریافت مقاله: تفسیری دیگر از بیت های بحث برانگیز شاهنامه درباره وارونه خوئی ضحاک

قبلی «
بعدی »