تحلیل و بررسی شخصیّت سیاوش در شاهنامه براساس نظریّه ماکس وبر درباره رهبر آرمانی (کاریزماتیک)

عنوان: تحلیل و بررسی شخصیّت سیاوش در شاهنامه براساس نظریّه ماکس وبر درباره رهبر آرمانی (کاریزماتیک)

نویسنده: رقیه صدرایی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلانمی واحد علوم و تحقیقات تهران

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۵ هجری شمسی

منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال دوازدهم، شمارۀ دوم، پائیز و زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۱۱۷-۱۲۷

چکیده مقاله:

شاهنامه دربردارنده مضامینی ناب است که فردوسی آن را با هنرنمایی پهلوانان گوناگون، منظوم ساخته است. در این میان سیاوش به عنوان تنها شاه زاده ای که نماد پاکی‌ست، بسیار جالبِ توجّه است. او همه خصوصیاتِ یک فرمان روای آرمانی را در اندیشه و گفتار خود دارد. او شاه زاده ای‌ست که می تواند آینه تمام نمای آرزوی دیرینه ملّت های جهان باشد. نگارنده در مقاله پیشِ رو با عنایت به ویژگی های حاکم آرمانی (کاریزماتیک)، بر اساس نظریّه ماکس وبر، بر آن شده است تا به بررسی شخصیّت سیاوش بپردازد.

کلمات کلیدی: سیاوش, رهبر کاریزما, ماکس وبر, قهرمان, پاکی

دریافت مقاله:تحلیل و بررسی شخصیّت سیاوش در شاهنامه براساس نظریّه ماکس وبر درباره رهبر آرمانی (کاریزماتیک)

قبلی «
بعدی »