تحلیل مضمونی چند نمونه از نگاره های «گذر سیاوش بر آتش» در شاهنامه فردوسی

عنوان: تحلیل مضمونی چند نمونه از نگاره های «گذر سیاوش بر آتش» در شاهنامه فردوسی

نویسندگان: دکتر سعید زاویه / ایرج داداشی / آمنه مافی‌تبار

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار دانشگاه هنر تهران / مربی دانشگاه هنر تهران / کارشناس ارشد پژوهش هنر دانشگاه تهران

تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ هجری شمسی

منبع: فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، سال ششم، شمارۀ بیست و یک، زمستان

چکیده مقاله:

چو بخشایش پاک یزدان بود دم آتش و آب یکسان بودنقاش ایرانی داستان را تنها تصویرسازی نمی کرد بلکه بن مایه، جوهر و مفهوم داستان را تاویل و با روحی معنوی به تصویر می کشید تا با هنر خود، همگان را از درک آن بهره مند سازد. با این نگاه، ویژگی های تصویری، واقعیت را آشکارا بازتاب نمی دهند؛ بلکه به کار «معناسازی» مشغول اند و دستیابی به حقیقت آنها، خالی از دشواری نخواهد بود. اما متاسفانه تاکنون توجه زیادی به نگارگری ایران، از نظر معنای عرفانی، فلسفی و درونی این هنر نشده و بیشتر تحقیقات، به شرح عناصر صوری و مباحث تاریخی معطوف گردیده است. از این رو، مقاله توصیفی تحلیلی پیش رو، کوششی است در رفع این نقیصه در قبال چند نمونه از نگاره های «گذر سیاوش بر آتش» به روایت شاهنامه فردوسی. اصلی که دریافت آن، علل حجم عظیم نگاره های تصویر شده با موضوعیت این داستان را توجیه می کند.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, سیاوش, نگارگری ایرانی, معانی رمزی, گذر از آتش

دریافت مقاله: تحلیل مضمونی چنند نمونه از نگاره‌های «گذرسیاوش بر آتش» درشاهنامۀ فردوسی

قبلی «
بعدی »