تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطوره آفرینش

عنوان: تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطوره آفرینش

نویسندگان: دکتر رضا ستاری / مرضیه حقیقی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۳ هجری شمسی

منبع: جستارهای ادبی مجله علمی-پژوهشی، شمارۀ صدو هشتاد و هشت، بهار ۱۳۹۴

چکیده مقاله:

در شاهنامه، پادشاهان و یلان برجسته ایرانی با زنانی غیرایرانی و عموماً تورانی ازدواج می کنند که از این ازدواج ها با عنوان برون همسری یا ازدواج برون قبیله ای یاد می شود. در نمادشناسی باستانیِ شاهنامه، ایران سرزمین مقدّس و اهورایی و توران سرزمین آلودگی ها و نیروهای اهریمنی است. از سوی دیگر، در باورشناسی باستانی، زنان کانون های آمیختگی و وابستگی به زمین هستند و در مقابل، مردان موجوداتی اهورایی، آسمانی و فارغ از آلودگی های زمینی به شمار می آیند. همچنین اسطوره زیرساختی مردسالارانه دارد و حماسه ملّی ایران نیز که برآمده از اسطوره است، از این دیدگاه متأثّر شده است. این مقاله کوششی است برای بررسی پیوندهای برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطوره آفرینش و تحلیل عواملی که نشان دهنده زیرساخت مردسالارانه این داستان هاست

کلمات کلیدی: حماسۀ ملی, اهورا و اهریمن, شاهنامه, اسطورۀ آتش, برون همسری, مردسالاری

دریافت مقاله: تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطوره آفرینش

قبلی «
بعدی »