تحلیل ساختار همبسته داستان های سیاوش، کیخسرو و فرود

عنوان: تحلیل ساختار همبسته داستان های سیاوش، کیخسرو و فرود

نویسند‌گان: تیمور مالمیر / فردین حسین پناهی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۷ هجری شمسی

منبع: نشریۀ متن شناسی ادبی (علمی-پژوهشی)دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، دورۀ جدید، شماره۱، بهار۱۳۹۶، صفحه ۱۹-۳۶

چکیده مقاله:

دربارۀ داستان سیاوش، بیش از داستان های دیگر شاهنامه بحث شده است؛ اما همچنان بحث و جدل درباره ساختار و ژرف ساخت آن ادامه دارد، به ویژه آنکه باید به ژرف ساختی از داستان دست یافت که بتواند ساختارهای متعدّد را تبیین کند. در این مقاله کوشش شده است ساختار کلان داستان سیاوش در ژرف ساخت های گوناگون تبیین شود تا از طریق آن، جایگاه و نسبت شخصیت های سیاوش، کیخسرو و فرود در طرح بزرگ داستان تحلیل شود. نتایج تحقیق، نقش تعیین کننده چهار ژرف ساخت را در تکوین و روایت داستان سیاوش نشان می دهد. از میان آنها ژرف ساخت مبتنی بر اسطوره نمونه نخستین انسان از بنیادی ترین ژرف ساخت ها در ساختار کلان داستان سیاوش است که در تکوین ژرف ساخت های دیگر نیز نقش اساسی دارد. هر یک از این ژرف ساخت ها با ساختارهای متعدّد، جایگاه تأثیرگذاری در شکل گیری ساختار کلان داستان داشته اند. همه ساختارهای منشعب از این ژرف ساخت ها به گونه ای در هم تنیده شده اند که به پیچیدگی ساختار داستان سیاوش انجامیده است.

کلمات کلیدی: سیاوش, نمونۀ نخستین انسان, آشناسازی, آیین‌های باروری, اژدهاکشی

دریافت مقاله:تحلیل ساختار همبسته داستان های سیاوش، کیخسرو و فرود

 

قبلی «
بعدی »