تحلیل تعارض و مذاکره در داستان رستم و اسفندیار شاهنامه

عنوان: تحلیل تعارض و مذاکره در داستان رستم و اسفندیار شاهنامه

نویسندگان: یوسف علی بیرانوند / دکتر قاسم صحرایی / دکتر علی حیدری / دکتر محمدرضا حسنی جلیلیان

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان / دانشیار زبان و ادبیان فارسی دانشگاه لرستان / دانشیار زبان و ادبیان فارسی دانشگاه لرستان / دانشیار زبان و ادبیان فارسی دانشگاه لرستان

تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۴ هجری شمسی

منبع: نشریه ادب و زبان دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال نوزدهم شماره سی و نه بهار و تابستان ۱۳۹۵

چکیده مقاله:

تعارض، چندگانگی در اهداف و احساسات فردی یا بین فردی و گروهی است که باعث تنش در عناصر یادشده می شود. تعارض در داستان رستم و اسفندیار راهکاری است که توسّط گشتاسب برای نابودی اسفندیار چیده شده است. اسفندیار با رستم روبرو می شود؛ آنها ابتدا قصد جنگ کردن ندارند؛ بنابراین بارها به مذاکره می پردازند ولی سرانجام به علت دوری اهداف، چاره ای جز جنگ نمی یابند. در این مقاله ضمن آوردن خلاصه ای از داستان مزبور و کمک گرفتن از نظریات تعارض و مذاکره با روش تحلیلی – توصیفی بر آن بوده ایم بدانیم: ۱- چه نوع تعارض هایی در بین طرفین وجود داشته است؟ ۲- با توجه به نظریات تعارض و مذاکره، راهکارهای طرفین برای حل تعارض چه بوده است؟ و به نتایجی از این دست رسیده ایم: تعارض در بین رستم و اسفندیار تعارضی بین فردی از نوع تعارض هدف است. راهکارهای طرفین برای حلّ تعارض در ابتدا استفاده از روش های مذاکره و سپس استفاده از زور بوده است که به کشته شدن اسفندیار انجامیده است.

کلمات کلیدی: تعارض, مذاکره, رستم و اسفندیار, تعارض بین فردی

دریافت مقاله: تحلیل تعارض و مذاکره در داستان رستم و اسفندیار شاهنامه

قبلی «
بعدی »