تحلیل بیتی از رستم و سهراب بر مبنای روایت نقّالان و شاهنامه کُردی

عنوان : تحلیل بیتی از رستم و سهراب بر مبنای روایت نقّالان و شاهنامۀ کردی

نویسنده‌گان : جلیل آهنگرنژاد و علی حیدری

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده‌گان : دانشجوی دکتری زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد / دانشیار زیان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

تاریخ نگارش : زمستان ۱۳۹۵ هجری شمسی

منبع : پزهشنامۀ ادب حماسی، سال سیزدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان ۹۶ف صفحه ۱۳-۲۸

چکیده مقاله :

داستان «رستم و سهراب» فردوسی یکی از مشهورترین داستان های حماسی جهان است. این داستان با همه زیبایی و ارزش هنری و ادبی، از سهوهای هنری و داستانی برکنار نمانده است. این سهوها خواه از منابع فردوسی، خود فردوسی یا نساخان شاهنامهبوده باشد، تفاوتی ندارد. در این مقاله مشخصاً به نحوه پرسش سهراب از مادرش تهمینه، درباره اصل و نسب خود، پرداخته شده است. سهراب بدون مقدّمه و درنهایت خشم، نام پدرش را  از مادر می پرسد و با بی شرمی او را به قتل تهدید می کند. در نسخ مختلف شاهنامهجواب قانع کننده ای برای این پرسش نیامده است. امّا در روایت نقّالان و شاهنامهکُردی به بایستگی، دلیل اصلی این سؤال مطرح شده است. زور و توانایی فوق العاده سهراب در بین هم سالان، باعث می شود که هم بستری یک شبه و نامرسوم رستم و تهمینه را بهانه کنند و او را مولودی نامشروع بخوانند، سهراب از این انتساب به خشم می آید و با عصبانیّت و تهدید، راز تولّد خود را از مادر جویا می شود.

کلمات کلیدی : رستم, سهراب, فردوسی, روایت نقّالان, شاهنامه کردی

دریافت مقاله:تحلیل بیتی از رستم و سهراب بر مبنای روایت نقّالان و شاهنامۀ کردی

قبلی «
بعدی »