تجلی عشق در حماسه های ملی

عنوان: تجلی عشق در حماسه های ملی

نویسنده: علی اکبر امامی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد دانشگاه آزاد کرمانشاه

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹

منبع: مجلۀ رشد زبان و ادب فارسی، شمارۀ ۹۳، بهار ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

نویسنده داستان عشق‌های شاهنامه را در سه دسته طبقه بندی کرده است. عشق‌هایی که به ازدواج انجامیده‌اند، عشق‌هایی که ناکام و کم رنگ بوده اند و عشق‌های آلوده و ناپاک. سپس به بررسی و تحلیل آن‌ها پرداخته و به مناسبت ابیاتی از شاهنامه دربارۀ آن‌ها نقل کرده است.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, حماسه, عشق, جلوه های عشق, ازدواج, ناکامی, آلودگی

دریافت مقاله: تجلی عشق در حماسه های ملی

قبلی «
بعدی »