تاثیرپذیری ملک الشعرای بهار از فردوسی

عنوان: تاثیرپذیری ملک الشعرای بهار از فردوسی

نویسندگان: هاشم صادقی محسن آباد / مجمدجعفریاحقّی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زیان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۰ هجری شمسی

منبع: مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، سال چهارم، شمارۀ چهارم، زمستان ۱۳۹۱

چکیده مقاله:

هدف این مقاله بررسی تاثیرچذیری ملک‌الشعرا بهار از فردوسی است. به این منظور، پس از بیان مختصری در مورد زندگی بهار در ارتباط با شاهنامه و شاهنامه‌پژوهی، تاثیرپذیری بهار از فردوسی در سه قسمت، ستایش فردوسی و شاهنامه، صحنه‌پردازی‌ها و توصیفات حماسی و کارکرد تلمیحات شاهنمه‌ای در دیوانش بررسی شده است. شواهد تاثیرپذیری از دیوان استخراج شده و در صورت نیاز ارتباط آن با مسائل اجتماعی و سیاسی زمان سرایش اشعار واکاویده شده است. نتیجه این که بهار در دوره های مختلف زندگی مواضع و جهت‌گیری مختلفی داشته و به‌تبع آن، از شاهنامه تاثیرات گوناگونی پذیرفته است.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, تصاویر شاهنامه‌ای, ملک‌الشعرا بهار

دریافت مقاله: تاثیرپذیری ملک الشعرای بهار از فردوسی

قبلی «
بعدی »