تأثیر کواکب در پیشگوی‌های شاهنامه

عنوان: تأثیر کواکب در پیشگوی‌های شاهنامه

نویسندگان: دکتر حسین منصوریان سرخگریه / لیلا توکل راد

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر / دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۸

منبع: پژوهشنامۀ زبان و ادبیات فارسی، دورۀ دوم، شمارۀ پنجم، بهار ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

پیشگویی و خبر دادن از امور پوشیده، در اساطیر و داستان های حماسی جهان امری رایج است و هیچ یک از حماسه های ملی اقوام را از آن خالی نمی یابیم.

شاهنامه به عنوان اثری حماسی و گنجینه ای نامتناهی در پژوهش اعتقادات، امیال و اندیشه های انسان، سرشار از این گونه راز پژوهی ها و شگردها در جهت گشایش داستان هایش است که حقیقتا در خور تأمل است. از میان انواع پیشگویی های مثبت و منفی در شاهنامه، اختر شناسی علاوه بر برخورداری از دقت در بیان جزئیات، در شکل گیری رویدادهای آن جایگاه ویژه ای را ایفا می کند، قهرمان شاهنامه همواره در تلاش است تا رفتار سایرین را پیش بینی نماید و از راز کیهان پرده بردارد.

فردوسی به عنوان شاعری حماسه سرا تحت تأثیر این نوع نگرش و تفکر، بخش هایی از شاهنامه را در این زمینه پدید آورده است؛ به گونه ای که در همه داستان هایش حضور اخترشناسان و ادوات آن ها را برای بازگویی آینده شاهدیم. 

مقاله حاضر به منظور بررسی اثر کواکب و تحلیل آن بر پیشگویی های شاهنامه و شناخت زیر ساخت ها و جوانب این تأثیرات بر پیشگویی‌هاست، که به روش توصیفی و تحلیلی از شاهنامه فردوسی استخراج و با استفاده از منابع گوناگون نگاشته شده است.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, نجوم, پیشگویی, آسمان

دریافت مقاله: تأثیر کواکب در پیشگوی‌های شاهنامه

قبلی «
بعدی »