تأثیر و حضور شاهنامه در برخی از هنرهای ایرانی

عنوان: تأثیر و حضور شاهنامه در برخی از هنرهای ایرانی

نویسندگان: علی تقوی / ابوالقاسم رادفر

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی / استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ هجری شمسی

منبع: کهن‌نامۀ ادب فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شمارۀ دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

شاهنامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی با گذشت هزار سال از سرایش آن، همواره در شئون مختلف ازرندگی ایرانیان و دیگر مردم آگاه و نیک‌سرشت جهان حضور داشته است. دامنۀ تاثیرپذیری از شاهنامه تنها به حوزۀ ادبیات و خلق آثار ادبی و ترجمۀ همه یا قسمتی از آن به زبان‎‌های دنیا محدود نیست بلکه در طول سالیان پس از سرایش شاهنامه هنرمندان ایرانی همواره متاثر از آن به خلق زباترین آثار همت گماشته اند. در واقع از همان سده‌های آغازین خلق این حماسۀ ملی، اشعار، داستان‌ها و شخصیت‌های آن به صورت‌های گوناگون در فرهنگ و هنر ایران تاثیر گذار بوده است.

در این جستار، تاثیر و حضور شاهنامه در برخی از مهم‌ترین هنرهای ایرانی، از جمله نگارگری، خوشنویسی، هنرهای نمایشی و کاشی‌کاری بررسی شده است.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, هنرهای ایرانی, شاهنامه نگاری, تذهیب, خوشنویسی, کاشی‌کاری, هنرهای نمایشی

دریافت مقاله: تأثیر و حضور شاهنامه در برخی از هنرهای ایرانی

قبلی «
بعدی »