نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  بیشه نارون

نام فعلی مکان جغرافیایی :  بیشه های حدود آمل تا ساری

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

بیشه نارون از این بیشه در چهار داستان شاهنامه فریدون، سیاوخش، خسروپرویز و یزدگرد سوم شش بار یا به شش مناسبت به گونه ای نام برده شده که گویی غرض جنگل های طبرستان از جوار شهر آمل حد غربی طبرستان تا مجاور شهر تمیشه شرقی ترین شهر طبرستان بوده است. اولین بار در داستان فریدون آمده است

در نبرد منوچهر با سلم و تور

منوچهر با قارن رزم زن            برون آمد از بیشه نارون

از مجموع ابیات که این نام در آنها آورده شده به نیکی برمی آید که بیشه نارون دست کم از آمل تا ساری را در بر میگرفته است و از جمع ابیات مربوط به بیشۀ نارون در شاهنامه معلوم می شود که تقریباً تمام بیشه های کم عرض میان تمیشه تا ،آمل یعنی طبرستان یا استان مازندران کنونی بیشۀ نارون خوانده می شده است.

اما اهمیت این بیشه از آن جهت بوده که تنها در آن حدود کوه و دریا بسیار به هم نزدیک و راه تنگ و صعب العبور بوده و بدین سبب برای جلوگیری از حمله بیگانگان اعم از تورانیان و دیگر بدویان به ایران از طریق دهستان و گرگان و آمل اهمیت سوق الجیشی داشته است کما این که در سده پنجم و زمان حمله سلطان مسعود غزنوی به آمل طبرستان هم این مسیر بسیار صعب العبور بوده است

قبلی «
بعدی »