بیشه فاسقون

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  بیشه فاسقون

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

بیشه فاسقون زمانی که گشتاسپ از پدرش لهراسپ روی میگرداند و به روم میرود و در آن جا میرین دختر دوم قیصر را خواستگاری می کند یکی از کارهایی که قیصر از میرین میخواهد انجام دهد کشتن گرگی هول در بیشه فاسقون بوده است که گشتاسب این کار را برای او انجام میدهد.

کنون هر که جویند خویشی من          وگر سرفرازد به بیشی من

             شود تا سربیشه فاسقون                بشوید دل و دست و مغزش به خون

بنداری نام این بیشه را قاسقون میآورد ۲ دو بار دیگر هم از این بیشه نام برده میشود احتمال این که بیشه افسانه ای فاسقون قابل شناسایی باشد بسیار کم است. با این حال شهیدی مازندرانی احتمال می دهد که آن بیشه ای در شهر فوسی کون (Phocikon) یونان بوده باشد

قبلی «
بعدی »