بیشه شهر چین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  بیشه شهر چین

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  بیشه شیر چین

شرح مکان جغرافیایی:

بیشه شهر چین شیرچین این عنوان یک بار برای بیشه های اطراف شهر آمل طبرستان به کار برده شده است یک بار هم در داستان بیژن و منیژه در توران زمین در پادشاهی کیکاووس و پرواز او به آسمان توسط چهار عقاب آمده است که عقابها بر اثر خستگی و گرسنگی

سوی بیشه شیرچین آمدند       به آمل به روی زمین آمدند

در داستان بیژن و منیژه هم آمده است که رستم پس از رفتن بر سرچاه ،بیژن سنگ سرچاه را برداشت و با یاری خواستن از یزدان آن را

بینداخت بر بیشه شیرچین       بلرزید از آن سنگ روی زمین

در نتیجه می توان پنداشت که شیرچین صفتی برای بیشه های انبوه بوده است یا اصلاً نام بیشه ای در اطراف ،آمل که رستم سنگ سرچاه بیژن را از توران زمین بدانجا پرت کرده است نیز بنا بر ضبط مسکو در داستان بیژن و منیژه ممکن است بیشۀ مزبور در اصل بیشۀ شهر چین و متفاوت با بیشۀ شیرچین آمل نیز ( شیر) بوده باشد.

قبلی «
بعدی »