نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  بیستون کوه

نام فعلی مکان جغرافیایی :  

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

بیستون (که): غرض همان کوه مشهور میان راه همدان به کرمانشاه در فاصلۀ ۳۸ کیلومتری کرمانشاه است که سیاه رنگ و بلند و دارای تصاویری از داریوش بزرگ هخامنشی و کتیبه ای از اوست که با خط میخی به سه زبان نوشته شده است تصاویری از خسروپرویز ساسانی و اسب نامی او ،شبدیز و نیز معشوقه اش شیرین در آن دیده می شود و بدین سبب شهرت فراوانی دارد اما در شاهنامه از کوه بیستون تنها به صورت مشبه به نام برده شده به گونه ای که لشکر یا پهلوانی بزرگ و…. به آن تشبیه شده است:

چن آمد به نزدیک گل زریون               زمین شد به سان که بیستون

   سیه رنگ بهزاد را پیش خواست         تو گفتی که بیستون است راست

 دو بازو به کردار ران هیون                   زیای اندر آری که بیستون

قبلی «
بعدی »