نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بیت المقدس

نام فعلی مکان جغرافیایی :  بیت المقدس

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

بیت المقدس همان شهر مشهور در کشور اسرائیل است که شاهنامه مدعی است نام قبلی آن کنگ ،دز هوخت ساخته ضحاک بوده است:

به خشکی رسیدند سر کینه جوی           به بیت المقدس نهادند روی

    که  بر  پهلوانی   زبان   راندند                همی  کنگ دزهوختش خواندند

البته برخی معتقدند که این نام در شاهنامه همان شهر قدس مشهور اورشلیم نیست و اقتداری معتقد است همان پرستشگاه ایرانیان است که به نام کنگ دز هوخت هم آمده و همان است که نزدیک بلخ و نوبهار بعدی بوده است و در سریانی آن را بیت  ام  کَدِس یعنی خانۀ مقدس گفته اند و کنگ دژهوخت اشتقاقی مجدد از دژ کرند است که در یشت ۱۵ بند ۱۹ جایگاه ضحاک خوانده شده است.

قبلی «
بعدی »