نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بیت الحرام

نام فعلی مکان جغرافیایی :  کعبه

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

بیت الحرام غرض خانه کعبه است. در داستان اسکندر ابتدا آن را حرم و خان براهیم خوانده و بعد گفته همان بیت الحرام است

سکندر بیامد به سوی حرم                  گروهی بدو شاد و بهری دژم

آبا ناله بوق و با کوس تفت                  به دیدار خان براهیم رفت

که خان حرم را برآورده بود                 بدو اندرون رنج ها برده بود

خداوند خواندش بیت الحرام                بد شد همه راه یزدان تمام

قبلی «
بعدی »