نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بوم میشان

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

بوم میشان در پایان پادشاهی اردشیر ساسانی از زبان خود او گوید که وی شش شهر یا شارستان ساخته است که محل پنجمین و ششمین آنها را چنین برمی شمرد

دو بر بوم میشان و رود فرات      پر از چشمه و چارپای و نبات

غرض از بوم میشان در بیت اول ظاهراً همان دشت میشان کنونی شامل حوضه آبریز رود کرخه واقع در غرب اهواز و همجوار با کشور عراق است که شهرهای سوسنگرد ،بستان هویزه و نیز دیمه را شامل میشود.  اعراب این ناحیه را دشت میسان می خوانده اند اما در اواخر قرن سیزده خورشیدی به آن بنی طرف میگفتند تا این که بنا بر مصوبۀ ۱۳۱۴ خورشیدی هیئت دولت ایران دیگر بار نام دشت میشان را بر آن نهادند

معلوم نیست کدام یک از شهرهای دشت میشان را اردشیر ،ساخته اما ظاهراً کرخ میشان یکی از آنها بوده است. از شاهنامه چنین برمی آید که یکی از دو شهر آخری در بوم میشان واقع بوده و دیگری در کنار رود فرات که سناباد شاه اردشیر خوانده میشده است. بعضی از منابع نام شهر واقع در دشت میشان را کرخ خوانده اند از جمله ثعالبی، گردیزی ۱۳۶۶، با املای میسان.

قبلی «
بعدی »