نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بهرام تل

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: 

شرح مکان جغرافیایی:

چون بهرام چوبینه در میان شهر بلخ و رود جیحون بر پرموده غلبه یافت از سر کشتگان سپاه او تلی برآورد که به بهرام تل شهره گشت

همی گشت برگرد دشت نبرد              سر سرکشان را ز تن دور کرد

چوبر هم نهاده بد انبوه گشت              به بالا و پهنا یکی کوه گشت

مر آن جای را نامداران یل                 همی هر کسی خواند بهرام تل

 

قبلی «
بعدی »