نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بهار

نام فعلی مکان جغرافیایی :  

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

بهار غرض از بهار در دو بیت زیر ظاهراً معبد مشهور نوبهار شهر بلخ بوده است

رسیدم به بلخ و به خرم بهار      همه شادمان بودم از روزگار

برخی معتقدند که بهار نام آتشکده و نوبهار نام معبد بودایی شهر بلخ بوده است.

قبلی «
بعدی »