نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بلیکان

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  بلیکان

شرح مکان جغرافیایی:

قصبه ای بود از ناحیۀ غرجستان که پادشاهان آنجا را شیر و شار می نامیدند و اصطخری و مقدسی و ابن حوقل از آن نام برده اند.

چو نزدیک شهر سمنگان رسید   خبر زو به شیر بلیکان رسید

قبلی «
بعدی »