نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بلخ

نام فعلی مکان جغرافیایی :  ویرانه های در کنار روستای بلخ

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  بلخ بامی

شرح مکان جغرافیایی:

بلخ قصبه ای در شمال افغانستان که در عهد باستان و قرون میانه شهری مهم و مرکز ناحیه بلخ (باکتریا) بود و در کنار رود بلخ که اکنون خشک است قرار داشت. بلخ در عهد باستان دارای زبان مخصوصی به نام زبان بلخی بود و از مراکز دین بودایی و محل معبد نوبهار بود.

شهر بلخ در واقعۀ مغول به شدت صدمه دیده و از دوره ،تیموریان سده نهم هجری شهر نوپای مزار شریف جای آن را در شمال غرب کشور کنونی افغانستان گرفته است اما ویرانه های این شهر مهم و بزرگ در جوار روستای نوپای بلخ هنوز برجاست. نام بلخ را در اوایل شاهنامه کمتر می بینیم اما روشن است که به ایران تعلق داشته است. اولین یاد کرد از این شهر در پادشاهی کیکاووس و داستان جنگ هاماوران دیده میشود

به مرو و نشابور و بلخ و هری                فرستاد بر هر سویی لشکری

شهر بلخ تا دوره اسلامی هم در کنار مرو و نشابور و هرات یکی از چهار شهر مهم و مرکزی خراسان بوده است.

بلخ را در عهد باستان بخل هم می گفته اند این که شهر بلخ پیش و پس از اسلام چه تاریخی را از سر گذرانده خود مستلزم تألیف کتاب جداگانه ای است

قبلی «
بعدی »