برزونامه کهن – بخش نخست – کتاب برزونامه

به نام خداوند کون و مکان

خدای زمین( و) خدای زمان

خداوند ما و نه مانند ما

خداوند روزی ده رهنما

خدایی که چرخ روان آفرید

مکان (و) زمین و زمان آفرید

خدایی که بر بندگان پادشاست

خدایی که روزی ده رهنماست

خداوند هست و خداوند نیست

همه بندگانیم و ایزد یکی ست

که او برتر است از زمان و مکان

بدو کی رسد بندگان را گمان

قبلی «
بعدی »