بررسی کهن الگوی پیر خرد در شاهنامه

عنوان:بررسی کهن الگوی پیر خرد در شاهنامه

نویسندگان: سید مهدی نوریان / اشرف خسروی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ هجری شمسی 

منبع: مجلۀ شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز، سال پنجم، شمارۀ اول، بهار ۱۳۹۲

چکیده مقاله:

شاهنامه ی فردوسی، حماسه ی ملی ایرانیان است و ریشه در ناخودآگاه جمعی و ملی این قوم دارد. این اثر ارزشمند را می توان از دیدگاه های مختلف از جمله روانکاوی یونگ تحلیل و بررسی کرد. کهن الگوها از مهم ترین موضوعات نظریه ی یونگ اند و پیر خرد یکی از رایج ترین آن هاست. این کهن الگو در داستان ها و رویاها همراه با یک قهرمان نمود می یابد و او را در رسیدن به تفرّد و خودپرورانی یاری می دهد. پیر خرد در بسیاری از داستان های شاهنامه دیده می شود. کیومرث اولین پیر خرد شاهنامه است که راهنمایی های او هوشنگ را به شهریاری رساند و زال، نمونه ی برتر و پررنگ تر این کهن الگوست که آموزه هایش، یاریگر و نجات بخش رستم، قهرمان ملی شاهنامه و شهریارانی چون کی کاووس و نجات بخش ایران و ایرانیان است.

کلمات کلیدی: فردوسی, شاهنامه, زال, کیومرت, نقد روانشناختی, یونگ

دریافت مقاله: بررسی کهن الگوی پیر خرد در شاهنامه

قبلی «
بعدی »