بررسی و تحلیل نوعی حذف در زبان شاهنامه

عنوان: بررسی و تحلیل نوعی حذف در زبان شاهنامه

نویسند‌گان: دکتر علی محمدی / انتصار پرستگاری

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان / کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دبیر آموزش و پرورش ناحیه یک همدان

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی

منبع: مجلۀ فنون ادبی (علمی-پژوهشی) دانشگاه اصفهان، سال پنجم، بهار و تابستان ۱۳۹۲، صحفۀ ۵۳-۶۸

چکیده مقاله:

زبان شاهنامه، زبانی شگفت انگیز، خاص و در عین حال ساده و نزدیک و هم جوش با ذهن مخاطب توصیف شده است. راز و رمز این تقرّب، البته پیچیده است و بسادگی نمی توان از همه جوانب آن پرده برداشت. کار درست و شایسته ، در حوزه زبان شاهنامه، بررسی همه ابعاد و زیر و بم آن از جهات گوناگون است، کاری که شگرف است و تنها در سایه تحقیق دقیق و همراه با تجربه ها و دانش های گوناگون، ممکن و میسّر است. هدف نگارنده از ارائه این مقاله، پرداختن به مقوله ای بسیار جزئی و در عین حال با اهمّیّت در زبان شاهنامه است. معرفی و تحلیل نوعی حذف در زبان شاهنامه چیزی است که به گمان ما، دانستنش بر هر شاهنامه خوان و شاهنامه پژوهی، بایسته است. دستاورد شناخت این مقوله از حذف، می تواند دست کم در چهار موضوع نسخه شناسی، معناشناسی، آشنایی با شیوه ای از بلاغت و نحو زبان شاهنامه، مورد استفاده قرار گیرد؛ با این حال هرگاه ما از کم و کیف این تحقیق آگاه گردیم؛ با این که این ویژگی به زبان فردوسی منحصر نبوده است؛ پی خواهیم برد که چگونه شاعر، در سراسر شاهنامه، با کاربرد آن به عنوان یکی از تکنیک های زبانی، زمینه وحدت زیبایی و معنایی را برای متن خویش فراهم آورده است. کثرت نمونه هایی که در این جا ارائه می گردد، از گرایش فردوسی به بیان گفتار، از طریق همین شیوه زبانی خبر می دهد. این مقوله حذف که عجالتاً به «حذفی غریب» نام گذاری می شود؛ پیش از این در هیچ گفتاری نقل نگردیده و این مقاله برای نخستین بار بدان می پردازد

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, حذف غریب یا مشروط

دریافت مقاله: بررسی و تحلیل نوعی حذف در زبان شاهنامه

قبلی «
بعدی »