بررسی ویژگی کودکی شخصیت های اسطوره ای شاهنامه

عنوان: بررسی ویژگی کودکی شخصیت های اسطوره ای شاهنامه

نویسندگان: محمود بشیری / علی چراغی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی / کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ هجری شمسی

منبع: دوفصلنامۀ تخصصی علوم ادبی،سال سوم، شمارۀ شش، بهارو تابستان ۱۳۹۰

چکیده مقاله:

در مورد شخصیت های شاهنامه بسیار گفته اند و بسیار نوشته اند، اما شاید در مورد کودکی این شخصیت ها قلمی نزده اند؛ حتی در مورد شخصیت های برجسته شاهنامه، این مقاله بر آن است تا نشان دهد کودکان در شاهنامه فراتر از یک کودک هستند و این به دلایلی مانند نقش ویژه آنها درآیندهای است که در شاهنامه ایفا می کنند، چه، نحوه رشد و رفتار ایشان در این مسیر با کودکان دیگر بسیار متفاوت است. آنها شخصیت های عمیق وچند بعدی اند که هرچند به ظاهر کودکند اما با روند سریع رشدی ورفتاری خود از این دوران جدا شده و به جرگه پهلوانان وقهرمانان می پیوندند. این مقاله بانشان دادن این ویژگی های منحصر به فرد و نمایش تفاوتها نتیجه می گیرد که کودکان تاهنامه مانند دیگر نمایندگان اجتماعی اثرفردوسی حماسی و اسطوره ای هستند.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, کودکی, حماسه, اسطوره, فریدون, زال, رستم و سهراب

دریافت مقاله: بررسی ویژگی کودکی شخصیت های اسطوره ای شاهنامه

قبلی «
بعدی »