بررسی عنصر داستانی گفت وگو در داستان سیاوش

عنوان: بررسی عنصر داستانی گفت وگو در داستان سیاوش

نویسند‌گان: زهرا حیاتی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد / دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد

تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۱ هجری شمسی

منبع: مطالعات داستانی سال اول بهار ۱۳۹۲ شماره ۳

چکیده مقاله:

شاهنامه فردوسی که به عنوان یکی از بزرگ ترین حماسه های جهان در عرصه ی ادبیات مطرح است ،به درستی بیانگر تعریف حماسه است . داستانی-روایی بودن که از عناصر مهم تعریف حماسه است به درستی زمینه ارائه ی مفاهیم و اهداف فردوسی است. جایگاه تأثیرگذارعناصرداستان در داستان های شاهنامه بیانگر آگاهی فردوسی از چگونگی ارائه ی داستان های شاهنامه است . پیوند استوار و مؤثر عناصر داستان از ویژگی های برجسته ی داستانی در این اثر بی همتا ست.گفت وگوکه یکی از عناصر و عوامل داستانی در ادبیات داستانی معاصر است درشاهنامه نیز به گونه ای شایسته در تنه ی داستان ها قرارگرفته است . تک گویی درونی ، گفت وگوهای دوسویه،گفت وشنودهای یک سویه مکتوب، گفت و گوی تمثیلی- اسنادی، گفت وکنش … از انواع گفت و گو در داستان سیاوش است . در این مقاله به عنصر گفت و گو و نقش آن در داستان سیاوش پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, داستان, عناصر داستان, گفت و گو, سیاوش

دریافت مقاله: بررسی عنصر داستانی گفت وگو در داستان سیاوش

قبلی «
بعدی »