بررسی تطبیقی مفهوم خرد در اندرزهای دینکرد ششم و شاهنامه فردوسی

عنوان: بررسی تطبیقی مفهوم خرد در اندرزهای دینکرد ششم و شاهنامه فردوسی

نویسند‌گان: زهرا دلپذیر / محمد بهنام فر / محمد رضا راش محصل

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، داشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند / استاد گروه زبان و ادبیان فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند  / استاد گروه زبان و ادبیان فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۵ هجری شمسی

منبع: فصلنامۀ متن شناسی ادبی فارسی (علمی-پژوهشی) معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان، سال پنجاه و سوم، دورۀ جدید، سال نهم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۶، صفحه ۳۷-۵۵

چکیده مقاله:

خرد در اندیشه ایرانی، شالوده جهان هستی است و جنبه های گوناگون زندگی مادی و معنوی انسان را در بر می گیرد. اندرزنامه های پهلوی، آیینه باورهای کهن زرتشتی هستند و خردگرایی در آنها نمود بارزی دارد؛ از آن جمله به کتاب ششم دینکرد، مهم ترین پندنامه به زبان پهلوی، می توان اشاره کرد. در شاهنامهفردوسی نیز که میراث دار اندیشه ها و ذخایر اندرزی پیش از اسلام است؛ خرد یکی از مفاهیم بنیادی است و در نقش ها و کارکردهای متنوع جلوه گر می شود. نگارندگان این مقاله می کوشند به شیوه تطبیقی و با تحلیل محتوا، نقش و جایگاه خرد را در اندرزهای دینکرد ششم و شاهنامه فردوسی بازنمایند. برپایه نتایج پژوهش، مفهوم خرد در این دو کتاب، همسانی های بسیاری دارد؛ خرد در دینکرد ششم، به جز معنای اصلی خود، نیروی فهم و درک، بخشی از نظام جامع دینی اورمزد است که خداوند از طریق آن، جهان را آفریده است و نگاهداری می کند؛ بنابراین همه نیکی ها و بدی ها برپایه آن سنجیده می شود. این نگاه به مفهوم خرد، در شاهنامه نیز بسیار آشکار است. برخی از اندرزهای خردگرایانه دینکرد ششم و شاهنامه، نه تنها ازنظر معنایی، بلکه در شیوه بیان و صور خیالی مانند تشبیه و تمثیل نیز به یکدیگر شباهت دارند.گفتنی است  برای برخی از همسانی های دینکرد ششم و شاهنامه شاهدی در متون دیگر پهلوی یافت نشد؛ چنان که در دینکرد ششم برای بیان ارتباط خرد و دانش، تمثیل زیبای زمین و آب به کار رفته است و شبیه این تمثیل در شاهنامه نیز مشاهده می شود. این شباهت ها دلیلی بر تأثیر پذیری مستقیم شاهنامه از دینکرد ششم یا منبع یکسان دو کتاب است.

کلمات کلیدی: دینکرد ششم, شاهنامه فردوسی, خرد, خردگرایی, ادبیات تطبیقی

دریافت مقاله:بررسی تطبیقی مفهوم خرد در اندرزهای دینکرد ششم و شاهنامه فردوسی

قبلی «
بعدی »