بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار

عنوان: بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار

نویسندگان: میلاد جعفرپور / دکتر مهیار علوی مقدم

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم سبزوار / استادیار گروه  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد تربیت معلم سبزوار

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰

منبع: فصلنامۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدوهفتادو پنج، زمستان ۱۳۹۰

چکیده مقاله:

یکی از سازه های بنیادین آثار حماسی، وجود بن مایۀ جنگ است. جنگ در این آثار، محوری برای شکل گیری شبکۀ درهم تنیده ای از عناصر است که بسته به نوع آثار، دارای بسامد و گستردگی های متنوعی است و یکی از جنبه های مرتبط با این بن مایه،که در هیچ اثری قابل تقلید و پیروی نیست، جلوۀ وصف پیکارها، آوردگاه ها و جنگاوران است. سمک عیار (۵۸۵ه.ق) یکی از داستان های بلند حماسی ـ پهلوانی منثور فارسی و نخستین نمونه از آثار پرتعداد این جریان ادبی است که پیوندی آشکار با شاهنامه دارد. این مقاله کوشیده است، در راستای ترسیم طرح و الگویی در باب تقسیم بندی گزاره های حماسی، نخست با ارائۀ الگویی چهارگانه از تلمیحات شاهنامه ای موجود در سمک عیار، تأثیر شاهنامه فردوسی بر این اثر را، نمایان سازد و سپس عناصر کاربردی جنگ در سمک عیار را در چهار بخش انسانی، آیینی، عینی و رفتاری، همراه با ذکر نمونه هایی تطبیقی از شاهنامه، بررسی کند. هدف از این پژوهش، نمایاندن بازتاب میراث حماسی شاهنامه در سمک عیار و توصیف ساختار حماسی-پهلوانی این اثر است.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, سمک عیار, حماسه منثور, بررسی تطبیقی, عناصر انسانی, آیینی, عینی و رفتاری

دریافت مقاله: بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار

قبلی «
بعدی »