فریدون، این پادشاه پیشدادی و اسطورهای، در ادبیات ما نماد شکوت، قدرت و پیروزی است. در منابع کهن ودایی، اوستایی پهلوی، فارسی و عربی جلوه های گوناگون شخصیت انساطیری او به تصویر کشیده شده است. این روایات در برخی جزئیات با هم متفاوت اند اما در بن مایه‌ها و کلیات داستان ها اغلب وحدت نسبی دارند که در ضحاک، به حد کثرت و تواتر رسیده است اما در مواردی از قبیل نسبت دادن برخی امور به فریدون، به دلیل تفاوت ها و دگرگونی های فراوان روایات نمی توان از صادق یا کذب آنها با اطمینان سخن گفت. در این مقاله سعی شده است تمامی روایات مشابه و متفاوتی که درباره فریدون در منابعی همچون ریگ ودای هدیان، اوستا، بندهشن، شاهنامه، تاریخ طبری، اخبار الطوال، مروج الدهب، مجمل التواریخ، غرر ملوک الفرس، زین الاخبار و… آمده است. بررسی شود و مورد مقایسه قرار گیرد