بررسی تطبیقی سخنان بوزرجمهر در شاهنامه با قرآن و حدیث

عنوان:  بررسی تطبیقی سخنان بوزرجمهر در شاهنامه با قرآن و حدیث

نویسندگان: دکتر سید حسین فاطمی / احسان قبول

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۷

منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدوشصت و پنج، تابستان ۱۳۸۸

چکیده مقاله:

بوزرجمهر از جمله شخصیتهایی است که در شاهنامه از جایگاه ممتاز و نیکویی برخوردار است. او حکیم خردمند و فرزانه ای است که سخنان منقولش در شاهنامه در راستای اخلاق، خرد، هدایت، رشد، راستی و نیکوییهاست. همچنین آیین اسلام آیینی است که همه دستورها و قوانین اصیل و حقیقی آن در راستای کمال انسانی و هم سو با دلالتهای خرد و عقلانیت است. با بررسی سخنان بوزرجمهر در شاهنامه و مقایسه آنها با آیات قرآن و احادیث امامان معصوم ـ ع ـ که دو سرچشمه اصیل آیین اسلام به شمار می آیند، مشخص می شود میان بسیاری از سخنان بوزرجمهر و آیات و احادیث، شباهتها و هم سوییهای نزدیکی وجود دارد.

بر این اساس دو سؤال اساسی در این مقاله مطرح است: الف ) چه نوع تقسیم-بندیهایی از شباهتهای سخنان بوزرجمهر در شاهنامه و قرآن و احادیث می توان ارائه داد؟ ب ) علل این شباهتها چیست؟ روش تحقیق در این مقاله روش علی ـ مقایسه ای است. با این توضیح که نخست با مقایسه سخنان بوزرجمهر با آیات و احادیث به توصیف و طبقه-بندی انواع شباهتها و مشترکات گوناگون آن پرداخته می شود، سپس با در نظر گرفتن دلایل عقلی و نقلی علل این شباهتها بررسی و ریشه یابی می گردد.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, بوزرجمهر, قرآن, حدیت, مقایسه, نهج البلاغه

دریافت مقاله: بررسی تطبیقی سخنان بوزرجمهر در شاهنامه با قرآن و حدیث

قبلی «
بعدی »