بررسی تطبیقی اهریمنان خشکی در شاهنامه فردوسی و حماسه رامایانا

عنوان: بررسی تطبیقی اهریمنان خشکی در شاهنامه فردوسی و حماسه رامایانا

نویسند‌ه: نیما ادهم

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری رشته تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی دانشگاه هنر تهران

تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۱ هجری شمسی

منبع: فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، سال نهم، شمارۀ سی و دوم، پائیز ۹۲

چکیده مقاله:

دو ملت ایران و هند سابقه مشترک قومی و نژادی دارند و در طول زمان از یکدیگر بسیار تأثیر پذیرفته اند. این اشتراکات و تأثیرپذیری ها در آثار ادبی دو ملت نیز بازتاب یافته است. پژوهش پیش رو با فرض وجود مضامینی مشترک میان شاهنامه فردوسی و حماسه رامایانا، به مقایسه تطبیقی دو شخصیت منفی کلیدی شاهنامه، ضحاک و افراسیاب، با راوانا، شخصیت منفی حماسه رامایانا، پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از وجود اهریمنان خشکی و کم آبی در این دو حماسه است؛ علاوه بر آن، کارکردهای مشابهی که میان این شخصیت ها دیده می شود، از ماهیت یکسان، اما تحول یافته اساطیر موجود در شاهنامه و رامایانا حکایت می کند.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, حماسه, رامایانا, اسطوره, اهریمن

دریافت مقاله: بررسی تطبیقی اهریمنان خشکی در شاهنامه فردوسی و حماسه رامایانا

قبلی «
بعدی »