بررسی تحلیلی زن در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر

عنوان:  بررسی تحلیلی زن در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر

نویسنده: مرضیه مکاریان

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دبیر ادبیات و کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی خمینی شهر اصفهان

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی

منبع: مجلۀ رشد، آموزش زبان و ادب فارسی، شمارۀ ۳،بهار ۱۳۹۲

چکیده مقاله:

شاهنامه یک اثر بزرگ ادبی حماسی است که شاعر والامقام ایران، فردوسی پاکزاد آن را به فرهنگ و تاریخ ایرانیان هدیه داده است. از طرف دیگر، هومر شاعر بزرگ یونانی باخلق دو اثر حماسی به نام ایلیاد و ادیسه فرهنگ و ادبیات اروپایی را جاودانه کرده است. ایلیاد و ادیسه برای مردم اروپا همان اهمیت و ارجی را دارند که شاهنامۀ فردوسی برای ما ایرانیان دارد. نگارنده در این تحقیق در نظر دارد با مطالعۀ این سه اثر حماسی مقام و شخصیت زنان برجستۀ آنها را مورد پژوهش و نقد قرار دهد.

کلمات کلیدی: فردوسی, شاهنامه, ایلیاد, ادیسه, هومر, زنان برجسته, ارزش زن, تفاوت دو فرهنگ از نظر نگاه به زن

دریافت مقاله: بررسی تحلیلی زن در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر

قبلی «
بعدی »