بررسی بن مایه داستانیِ «سرکشی و تباهی» در شاهنامه فردوسی

عنوان: بررسی بن مایه داستانیِ «سرکشی و تباهی» در شاهنامه فردوسی

نویسنده: دکتر اسدالله جعفری

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور فارس

تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۷

منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدوشصت و هفت، زمستان ۱۳۸۸

چکیده مقاله:

در بررسیهای انجام شده، واحد بن مایه ای سرکشی و تباهی طرحی داستانی را تشکیل می دهد که با پوشش بر یازده داستان شاهنامه، میزان ۱۸/۳% از داستان های شاهنامه فردوسی را به خود اختصاص داده است و از این جهت، دهمین پی رفت بزرگ شاهنامه به شمار می آید. این ساخت داستانی شامل آرامش آغازین، سرکشی پادشاه ، به زوال افتادن او و آرامش پایانی است. مضمون داستانی سرکشی و تباهی با پیشینه ای بسیار کهن، ریشه در اسطوره گناه آغازین داشته، نوعی آیین پادشاهی مقتدرانه در شاهنامه را نیز به نمایش می گذارد. آشکارترین جلوه تاریخی این نوع پادشاهی، در دوره ساسانی دیده می شود که از فراوانی حضور داستان های متاثر از این ساخت در عصر ساسانی شاهنامه، به خوبی دریافت می گردد. به هر تقدیر، کهنگی و گستردگی مضمون اساطیری این ساخت داستانی، از اسطوره گناه آغازین، کهن الگویی ساخته که داستان های فراوانی را در ادبیات ملل جهان تحت تاثیر خود قرار داده است.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, ساختارگرایی, پی‌رفت, اسطوره پادشاهی, بن‌مایۀ سرگشی و تباهی

دریافت مقاله: بررسی بن مایه داستانیِ «سرکشی و تباهی» در شاهنامه فردوسی

قبلی «
بعدی »