نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : برخورستان

نام فعلی مکان جغرافیایی :  سروستان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

برخورستان نام یکی از شهرهای روم بوده است که شاپور ذوالاکتاف هنگام سفر پنهانی به آن کشور شناسایی و در آن شهر زندانی شد اما از همان جا به ایران گریخت. نام صحیح این شهر معلوم نیست نسخه بدلهای خالقی آن را به صورتهای،برخورسان، برسوزیان، برسوریان و پرسوزیان آورده اند. در متن مسکو هم نام این شهر برخورستان اما در حاشیه برخورسان آمده است در شاهنامه میخوانیم که شاپور در شهر قیصر (مرکز حکومت او؟) در خانه زنان (حرمسرا) زندانی شد و قیصر همان روز به سوی ایران لشکر کشید تا این که کنیزی ایرانی نژاد شاپور را از حبس رهانید و با او طی یک شب و روز از برخورستان روم به کشور سورستان ایران رسیدند

بر این گونه از شهر برخورستان             همی راند تا کشور سورستان

در حالی که ثعالبی مرغنی در غرر السیر آورده که قیصر روم شاهپور را با خود به نزدیک شهر جندی شاپور یا گند شاپور ایران آورد و او از آنجا گریخت. اگر این بیان ثعالبی را بپذیریم در این صورت می توان نشانی که دیگر مورخان در مورد مکان خورستان داده اند را منطقی دانست. باقری خورستان را همان شهر خورستان در فارس ابن فقیه و ابن حوقل از آن نام برده اند می داند. که امروزه به نام سروستان در نزدیکی شیراز در جنوب شرقی دریاچه ماهلو واقع است. در غیر این صورت قطعا باید برخورستان جایی در قلمرو روم باشد.

قبلی «
بعدی »