براعت استهلال های تغزّل گونه در شاهنامه

عنوان : براعت استهلال های تغزّل گونه در شاهنامه

نویسندگان: محمود عباسی / یعقوب فولادی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۶

منبع : نشریۀ فنون ادبی ( علمی – پژوهشی) سال نهم، بهار ۱۳۹۶، صفحه ۱۷۳-۱۸۶

چکیده مقاله :

وقتی به ساختار نامه نامورِ قوم ایرانی، شاهنامه فردوسی، ژرف می نگریم؛ علاوه بر محتوی و بُن مایه های سخت و سُتوارش، قالب داستان ها و روند روایت آن ها هم به جای خود بسیار هوشمندانه و عالمانه هستند. یکی از شگردهایی که سهم افزونی در این داستان ها دارد، براعت استهلال های آن ها می باشد. از شُمار فراوان مقدمه های داستان های شاهنامه ده مقدمه براعت استهلال کامل هست؛ که از این ده براعت استهلال، سه مقدمه آن از نظر ساختار بیشتر به یکدیگر شباهت دارند و با هفت مقدمه دیگر دارای تفاوت هایی می باشند. این سه دیباچه، براعت استهلال داستان های «کیخسرو»، «رستم و اسفندیار» و «پادشاهی هرمزد» هستند؛ که ساختاری شبیه تغزّل های قصیده دارند. یعنی از نظر: الف) تعداد بیت ها، ب) موضوع، فضا، روایت و شخصیت آن ها و ج) بیت تخلّص(گریز) هم خوانی های بارزی با تغزّل دارند، به گونه ای که تغزّل قصاید را به ذهن تداعی می کنند. در این پژوهش به روش تطبیقی- تحلیلی با نگاهی بر تغزّل در قصیده پارسی و براعت استهلال در ادب پارسی و کاربردِ آن در شاهنامه؛ ساختار سه براعت استهلال مذکور و قیاس و سنجش آن ها با دیگر براعت استهلال های شاهنامه و تغزّل قصاید بررسی شده است. در آخر نیز به چرایی و چگونگی به وجود آمدن این پدیده پرداخته ایم.

کلمات کلیدی : براعت استهلال, تغزّل,  فردوسی, شاهنامه, سبک خراسانی

دریافت مقاله:براعت استهلال های تغزّل گونه در شاهنامه

قبلی «
بعدی »