نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بحرین

نام فعلی مکان جغرافیایی :  بحرین

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

کشور بحرین از یک جزیرۀ بزرگ و حدود ۳۰ جزیزۀ کوچک تشکیل شده است و در جنوب خلیج فارس میان عربستان و شبه جزیزه قطر قرارداد. در عهد باستان این کشور مرکز داد و ستد میان بین النهرین و هندوستان بوده و تحت تسلط ایران قرار داشت.

بحرین از بحرین تنها یک بار در شاهنامه نام برده شده آن هم در آغاز شاهی شاپور ذوالاکتاف که پایتختش اصطخر بوده است. در آن زمان گروهی به طیسفون حمله کرده و بحرینی ها هم در میان ایشان بوده اند

سپاهی زرومی و از قادسی         ز بحرین و از گرد و از پارسی

بحرین همان کشور کوچک واقع در غرب خلیج فارس دریای (پارس با مرکزیت شهر منامه است که از دیرباز ارتباط زیادی با ایران داشته اکنون هم بخش عمده ای از جمعیت آن ایرانی تبارند.

قبلی «
بعدی »