بحثی درباره انتقال شکست منوچهر از افراسیاب به نوذر

عنوان: بحثی درباره انتقال شکست منوچهر از افراسیاب به نوذر

نویسند‌گان: حسین نجاری / علی فرزانه قصرالدشتی / محمود رضایی دشت ارژنه

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار فرهنگ و زبان‌های باستانی / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی- ادبیات حماسی / دانشیار زبان و ادبیات فارسی

تاریخ نگارش : تابستان ۱۳۹۵ هجری شمسی

منبع : مجلۀ شعرپژوهی(بوستان ادب) دانشگاه شیراز، سال نهم، شمارۀ اول، بهار ۱۳۹۶

چکیده مقاله :

بعضی از روایت های شاهنامه با دیگر منابع متفاوت است. یکی از دلایل این تفاوت، تغییراتی است که در روایت های حماسی رخ می دهد و به بعضی از منابع می رسد که یک نمونه از این تغییرات، انتقال یک خویشکاری، عمل و… از شخصی به شخص دیگر است. از نمونه های این مقوله، انتقال شکست منوچهر از افراسیاب به دوران نوذر در شاهنامه است. این جنگ که در اغلب روایت های قبل، هم زمان و حتی بعد از فردوسی به منوچهر منسوب بوده، در شاهنامه به دوران نوذر منتقل شده است. در این مقاله سعی شده پس از بررسی روایت ها، اصالت آنها و علت این انتقال روشن شود. نتایج پژوهش نشانگر این است که از طرفی منوچهر در گذر زمان، چهره ای مینوی یافته و از طرفی، نوذر چهره ای منفی پیدا کرده است. بنابراین می بایست در آغاز، این شکست در دوران منوچهر بوده و در روایت های متأخر و نزدیک به عصر فردوسی به دوران نوذر منتقل شده باشد.

کلمات کلیدی : شاهنامه, منوچهر, نوذر, انتقال

دریافت مقاله:بحثی درباره انتقال شکست منوچهر از افراسیاب به نوذر

قبلی «
بعدی »