نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : باهله

نام فعلی مکان جغرافیایی :   محلی در کنار رودخانه فرات احتمالا در استان انبار عراق

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

باهله، در اصل نام یکی از طوایف عرب عدنانی منسوب به باهله همسر مالک بن اعصر بن سعد بن قیس عیلان بوده که در زمان ساسانیان در حواشی رود فرات می زیسته اند، اما کم کم به موطن ایشان هم اطلاق شده است. در پادشاهی خسروپرویز و جدال وی با بهرام چوبینه دو بار از باهله نام برده شده است. ابتدا گوید که: خسروپرویز هنگام گریز از برابر بهرام به سمت روم، رو سوی باهله نهاد:

عنان را بدان باره کرده بله         همی راند ناکام تا باهله

اما به محض فرود آمدن پرویز درباهله نامه ای از بهرام به مهتر آن شهر و دیار رسید:

       نبشته  سوی  مهتر  باهله      که  گر لشکر  آید مکتشان یله

سپاه من اینکه پس اندر دمان     به شهر تو آید زمان تا زمان

در نتیجه، خسرو باهله را ترک کرد و به سوی رود فرات رفت. ابن حوقل در سده چهارم از خاندانی محتشم که جزء موالی باهله و ساکن فارس بوده‌اند، نام برده است. جای دقیق باهله را اینک نمی توان تعیین کرد، اما باید در استان الانبار کشور عراق کنونی یا مثلا در حد فاصل شهر الرمادی تا ابوکمال سوریه باشد.

قبلی «
بعدی »