نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : باغ گلشن

نام فعلی مکان جغرافیایی : 

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

از این باغ در شاهنامه تنها در بخش پادشاهی خسروپرویز یاد شده است. وقتی خسرو با گردیه خواهر بهرام چوبین صلح می کند بزمی شاهانه در این باغ ترتیب می دهند.

پرستنده ای را بفرمود شاه                               که در باغ گلشن بیارای گاه

البته اشاره ای به جایگاه این باغ نشده است که ظاهر باید در مداین بوده باشد.. اما در شاهنامه از جاهای دیگری همجون گلشن شادگان و گلشن رزنگار نیز نام رفته که گویا محل رایزنی، بزم و حتی تاجگذاری بوده اند. شاید این باغ گلشن هم یکی از این دونام یا موردی دیگری از همین باغ ها بوده است. زندگی مجلل و اشرافی خسروپرویز سرشار از این گونه باغ ها و بزم ها بوده است.

قبلی «
بعدی »