نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : باغ ارم

نام فعلی مکان جغرافیایی : 

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

همان باغ مشهور افسانه ای شداد بن عاد است که به بهشت شداد هم شهرت یافته و در قرآن (سورۀ فجر-آیۀ ۷) به صورت «ارم ذات العماد» به آن اشاره شده است. گویند شداد پسر عاد این باغ را بین صنعا در یمن و حضرموت به عنوان بهشتی برای خویش ساخته بود. شداد چون ذکر بهشت شنید خواست در این دنیا بهشتی سازد و در مکانی در عدن شهری بنا کرد که سنگ های آن از زر و سیم و دیوارهای آن مرصع به احجار کریمه بود. پس از اتمام بنا خواست آن را ببیند ولی چون دعوت هود پیامبر را نپذیرفته بود به هنگام ورود به باغ وی را قبض روح کردند و شهر در زیر ریگ مدفون شد.

فردوسی بکباز از این باغ ضمن ستایش سلطان محمود در دیباچۀ شاهنامه نام برده است:

زابر اندر آمد به هنگام نم                                 جهان شد به کردار باغ ارم

و بار دیگر در انتهای داستان کیکاوس و مازندران

زمین گشت پر سبزه و آب و نم                        بیاراست گیتی چو باغ ارم

 

 

قبلی «
بعدی »